Adatkezelési Tájékoztató

1. Mi a tájékoztató célja?

Az ImmoWeb Zrt., mint a raktarkereso.info domain név alatt működő Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, jelen Tájékoztatót abból a célból fogadja el, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek, Érdeklődők) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

A tájékoztatási kötelezettség jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

2. Adatkezelő adatai

Név: ImmoWeb Zrt.

Weboldal: https://www.raktarkereso.info

Cégjegyzékszám: 13-10-042142

Székhely: 2600 Vác, Mária utca 3.

Adószám: 28969734-2-13

E-mail: [email protected]

Telefonszám: +36 30 644 7655

3. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a weboldalon?

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

3.1 Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

A kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

3.1.1 A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 • Név - Érintett beazonosítása
 • E-mail cím - kapcsolatfelvétel az Érintettel
 • Telefonszám - kapcsolatfelvétel az Érintettel

3.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben az Érintett általános tájékoztatáskérés céljából lép velünk kapcsolatba, adatkezelésünk jogszabályon alapul; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

Amennyiben az Érintett szolgáltatásaink megrendelése céljából veszi fel a kapcsolatot a velünk, az adatkezelés szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b).

Ha az érdeklődő jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja az Adatkezelő és a megrendelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a szolgáltatás igénybevétele során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztük létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjanak nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. Az érdeklődő kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból.

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

3.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.2. Ajánlatok továbbításával kapcsolatos adatkezelés

3.2.1 Adatkezelés leírása

A Weboldalon lehetőség van bérelhető irodákat és raktárakat keresni, illetve ajánlatot kérni az azokat bérbeadó cégektől.

Ebben az ImmoWeb Zrt. az ÁSZF-ben meghatározottak szerint más cégek bérelhető helyiségeit hirdeti a Weboldalon, a hirdetésre érkező ajánlatokat begyűjti, majd továbbítja e cégek felé. Egy ajánlatkérésben az Érintett megadhat bármely, beazonosítására alkalmas információt (pl. név, elérhetőségek), így a GDPR 4. cikkének 2. pontja alapján adatkezelés történik.

Tekintettel arra, hogy az ImmoWeb Zrt. szolgáltatásának nyújtása keretében a cégekkel közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit, a GDPR 26. cikkének (1) bekezdésére figyelemmel az ÁSZF-ben (különösen annak 1.1. 1.2., 3.2. és 7. pont) és jelen tájékoztatóban határozza meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősség megoszlását, illetve az adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét.

3.2.2 Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés megkötését megelőző – Érintett által kért – lépések megtételéhez szükséges, melynek alanya a hirdetést feladó cég és az Érintett/érdeklődő (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

3.2.3 Adatkezelés időtartama

Az ImmoWeb Zrt. a beérkezett ajánlatokat összesíti és automatikusan továbbítja a hirdető felé, amely ebben a minőségében adatkezelőnek minősül. Amennyiben az ImmoWeb Zrt. nem továbbítja a személyes adatokat a hirdető felé, a beérkezett ajánlatkéréseket határozatlan ideig tárolja.

3.2.4. Adatkezelés módja

Elektronikusan

3.3. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Weboldalunkon lehetőség van regisztrálni. Az ehhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak:

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 • Név - Felhasználó beazonosítása
 • E-mail cím - kapcsolatfelvétel a Felhasználóval
 • Telefonszám - kapcsolatfelvétel a Felhasználóval
 • Jelszó - technikai műveletek végzése

3.3.2 Adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése

3.3.3 Adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

3.3.4. Adatkezelés módja

Elektronikusan.

3.4. Hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássuk el a Felhasználókat, lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 • Név (vezeték és keresznév) - ennek megadásával hírlevelünkben meg tudjuk szólítani a Felhasználót
 • E-mail cím - ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket

3.4.2. Adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, Info tv. 5. § (1) a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

3.4.3 Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás) kezeljük. A hozzájárulás a kiküldött e-mailben található „Leiratkozás” fülre kattintással bármikor visszavonható.

3.4.4. Adatkezelés módja

Elektronikusan formában.

4. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett az Adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.

4.1. Hozzáférési jog

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4. Elfeledéshez való jog

Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

4.7. Reagálás a kérelmekre

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

4.8. Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség

5.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

5.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet.

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

6.1. Megrendelések teljesítésével összefüggésben

A weboldal üzemeltetése érdekében Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Fedor Bence e. v.

Elérhetőségek: [email protected], 2030 Érd, Hunyadi János utca 21/2

6.2. Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkeznek (például Facebook, Twitter, Google+, Instagram, You Tube); így ha például az Érintett „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

6.3. Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni az Érintettek által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

7. Sütik (Cookies)

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el az Érintett számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

7.1 Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az Érintett számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az Érintett beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

A weboldalon használt sütik listája:

https://www.irodakereso.info https://googleads.g.doubleclick.net https://www.google.com https://va.tawk.to

7.2. Mire használjuk a sütiket?

 • A bejelentkezés funkció biztosítására
 • Az oldal személyes beállításainak tárolására (árösszehasonlítások, kedvencek, rendezési beállítások stb.)
 • „Google Analytics” webanalitika rendszer működésének biztosításához
 • „Google Ads” hirdetési rendszer működésének biztosításához

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy az Érintettet személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A Weboldal alján található sáv segítségével engedélyezhetők a sütik, illetve engedélyezés után bármikor ki is kapcsolhatóak.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Érintett által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Adatgyűjtés aktivitásról

Az Adatkezelő az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ennek és a NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokolhoz képest.

8.4. Nyilvántartási kötelezettség

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

8.5. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

8.6. Módosítás

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról az Érintetteket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2018.05. 24.

ImmoWeb Zrt.

Adatkezelő

Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.